SoftEther

SoftEther használata Windows kliensen

L2TP

Szerver cím: l2tp.vipvpn.hu

Shared secret: secret

SSTP

Szerver cím: sstp.vipvpn.hu

Shared secret: secret

OpenVPN

Konfiguráció

 

OpenVPN/SSTP

vipVPN 0.5.1 (Viscosity)

Viscosity license

OpenVPN Viscosity konfiguráció

L2TP (Legfrissebb OSX update szükséges lehet!)

Szerver cím: l2tp.vipvpn.hu

Shared secret: secret

OpenVPN

OpenVPN Connect
Konfiguráció

Szerver cím: l2tp.vipvpn.hu

L2TP

Szerver cím: l2tp.vipvpn.hu

Shared secret: secret

OpenVPN

OpenVPN Connect
Konfiguráció

Szerver cím: l2tp.vipvpn.hu

Shared secret: secret

L2TP

Szerver cím: l2tp.vipvpn.hu

Shared secret: secret

DDWRT + OpenVPN

A leírás célja a vipVPN OpenVPN beállítása, a DD-WRT telepítése és a helyi hálózat beállítása nem, hiszen az sok esetben eltérő lehet. Az alábbiak a jelenlegi legfrissebb beta (03-05-2015-r26446) DD-WRT v24-sp2 OpenVPN támogatású rendszeren voltak tesztelve, factory defaults visszaállítása után. A beállítással a régi típusú (hu-loc1, hu-loc2) OpenVPN szervereink elérhetőek.

Kapcsoljuk be az OpenVPN Client-et a Services/VPN alatt.

Adjuk meg a következő adatokat:

 • Server name: hu-loc1.vipvpn.hu
 • Port: 443
 • Tunnel device: TAP
 • Tunnel protocol: TCP
 • Encryption cipher: AES-128 CBC
 • Hash Algorithm: SHA1
 • User Pass Authentication: Enable
 • Username/Password: a vipVPN belépő
 • Advanced Options: Enable
 • TLS Cipher: None
 • LZO Compression: Disable
 • NAT: Enable
 • Firewall Protection: Enable
 • Bridge TAP to br0: Disable
 • nsCertType verification: X

 

 • Additional Config:

redirect-gateway def1

 

 • CA Cert:

—–BEGIN CERTIFICATE—–

MIIDgTCCAuqgAwIBAgIJALfOVsQna46UMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGIMQswCQYD

VQQGEwJIVTERMA8GA1UECBMIQnVkYXBlc3QxETAPBgNVBAcTCEJ1ZGFwZXN0MRUw

EwYDVQQKEwxWSVAgQ29tcHV0ZXIxGDAWBgNVBAMTD1ZJUCBDb21wdXRlciBDQTEi

MCAGCSqGSIb3DQEJARYTaW5mb0B2aXBjb21wdXRlci5odTAeFw0wOTA2MDExMTE4

MzNaFw0xOTA1MzAxMTE4MzNaMIGIMQswCQYDVQQGEwJIVTERMA8GA1UECBMIQnVk

YXBlc3QxETAPBgNVBAcTCEJ1ZGFwZXN0MRUwEwYDVQQKEwxWSVAgQ29tcHV0ZXIx

GDAWBgNVBAMTD1ZJUCBDb21wdXRlciBDQTEiMCAGCSqGSIb3DQEJARYTaW5mb0B2

aXBjb21wdXRlci5odTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA7SquFFZL

vNVkf9X+JfbqloMf5Wetzg1nIcNhygpXGiJF6qfMUJOS3y7gzkwF3/g6Z1i8p+gJ

EQrQ2c2ttPvJxT4ej+mo2BU38L/1XcRUMAEO1ti6+quGVL76IYhtlMmXBLp5LIX/

G5hh+OLXQxJn5gn8xhRlKBusgBuPCm0z/lMCAwEAAaOB8DCB7TAdBgNVHQ4EFgQU

xJ9bcp1hdO7yeP/+HifqAsifiDYwgb0GA1UdIwSBtTCBsoAUxJ9bcp1hdO7yeP/+

HifqAsifiDahgY6kgYswgYgxCzAJBgNVBAYTAkhVMREwDwYDVQQIEwhCdWRhcGVz

dDERMA8GA1UEBxMIQnVkYXBlc3QxFTATBgNVBAoTDFZJUCBDb21wdXRlcjEYMBYG

A1UEAxMPVklQIENvbXB1dGVyIENBMSIwIAYJKoZIhvcNAQkBFhNpbmZvQHZpcGNv

bXB1dGVyLmh1ggkAt85WxCdrjpQwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUF

AAOBgQDs1DaKpcEI2NRcB/cFWyx9mfZEwDg9s76xpjKmKazacRlakO0GZ3Tn6Og2

UAD7VjEttA/884t0cKmVbyTTq298THb/7i+EVAvfe/Kaba8t1YsiMJ9INHYk4evo

Or1hI9N90mTSF8S68JPvXaBsC0g8qVwNG9AtdyozowzixFcpKQ==

—–END CERTIFICATE—–

 

 • Public Client Cert:

—–BEGIN CERTIFICATE—–

MIIDvzCCAyigAwIBAgIBAzANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMCSFUx

ETAPBgNVBAgTCEJ1ZGFwZXN0MREwDwYDVQQHEwhCdWRhcGVzdDEVMBMGA1UEChMM

VklQIENvbXB1dGVyMRgwFgYDVQQDEw9WSVAgQ29tcHV0ZXIgQ0ExIjAgBgkqhkiG

9w0BCQEWE2luZm9AdmlwY29tcHV0ZXIuaHUwHhcNMDkwNjAxMTEyMDA1WhcNMTkw

NTMwMTEyMDA1WjB/MQswCQYDVQQGEwJIVTERMA8GA1UECBMIQnVkYXBlc3QxETAP

BgNVBAcTCEJ1ZGFwZXN0MRUwEwYDVQQKEwxWSVAgQ29tcHV0ZXIxDzANBgNVBAMT

BmNsaWVudDEiMCAGCSqGSIb3DQEJARYTaW5mb0B2aXBjb21wdXRlci5odTCBnzAN

BgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA1LHCXosrTrH++ok6P85xyCql0Ktwvg7N

Dv5+ns5cRT2TuXXGf9fv/k593AHx7P+XHI8Qrv2nJ3a6583J3doWAT8IU23iVnA6

KzgUJYWlQyV2bd1hA8sBgM1PESjPnkOHHpDxpBdzpxI1QXJ52eT5gmZIePlDk2Ha

BVs5UTdHwisCAwEAAaOCAT8wggE7MAkGA1UdEwQCMAAwLQYJYIZIAYb4QgENBCAW

HkVhc3ktUlNBIEdlbmVyYXRlZCBDZXJ0aWZpY2F0ZTAdBgNVHQ4EFgQUpXOj2vZ+

6gQoh/U6U7IOKuQGK98wgb0GA1UdIwSBtTCBsoAUxJ9bcp1hdO7yeP/+HifqAsif

iDahgY6kgYswgYgxCzAJBgNVBAYTAkhVMREwDwYDVQQIEwhCdWRhcGVzdDERMA8G

A1UEBxMIQnVkYXBlc3QxFTATBgNVBAoTDFZJUCBDb21wdXRlcjEYMBYGA1UEAxMP

VklQIENvbXB1dGVyIENBMSIwIAYJKoZIhvcNAQkBFhNpbmZvQHZpcGNvbXB1dGVy

Lmh1ggkAt85WxCdrjpQwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwIwCwYDVR0PBAQDAgeA

MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBAE2vqli+sdIxMadF5fCpz2nmPvREUJActwuLI3ml

TDGH3n9/P5yY0fMk8FF01HPkWBa8Kurwlq+yjYajdjKlW4ORC2uq1e7SRuCQ7bfX

0cAeOvreKz7tNfWx1x0UNb3HOGu9xbuyce/ZQL2savHBWSuLTlybT6owPPsZi9Cu

swdI

—–END CERTIFICATE—–

 

 • Private Client Cert:

—–BEGIN RSA PRIVATE KEY—–

MIICXQIBAAKBgQDUscJeiytOsf76iTo/znHIKqXQq3C+Ds0O/n6ezlxFPZO5dcZ/

1+/+Tn3cAfHs/5ccjxCu/acndrrnzcnd2hYBPwhTbeJWcDorOBQlhaVDJXZt3WED

ywGAzU8RKM+eQ4cekPGkF3OnEjVBcnnZ5PmCZkh4+UOTYdoFWzlRN0fCKwIDAQAB

AoGAa7Y9za1C2E6R5wS5x/hfbNQUNvGrXcSXGiHNs9Sjq7j8Z656QOH1Ot87I8Ck

aLYjK6ZT95qjHPwmuR9hPIWmIDwvWHkLmYhudLEt041KqtFYR3rBzJ/TDr1yiskO

5bAIyLmXjRZsTe22qebUiYzPWvZKK5/jMUc//K9YEEuchKECQQD+xBKUKmDBwHU7

H6hCZI1wz2klDthh9qy4/skJz9mZINTdwFPyg7vLKHXgbLXNW70lacCTRtR7ne3p

+i3QUJq7AkEA1bmD2o8NE3eQzAJv7OJX3Uc0NgwXJHULmLRGxEDfC8UWYTxSkv8k

gMuugKtus4coFoHKOT5HB5vKzqR04aAXUQJACywaDHlXSOfhvDgFLvQt57aQy9k8

z/77UBmMQ2vkBP0VmKvogogYYi5iDPd3eYv+XXenxE2k387rMgmQnMQMJQJBAIYK

zv5xf6L491BsKuRn5PF8KevH02/jFL3WOxf1E67fEjUzzxoweSVqGWzLmCdymhrb

lggm3geQlzbZABFOBbECQQD3k+jh8cJ8xxB7zqAlYWqntHaKDzEZvkGOnCyI/jbr

sOtBsueuKb1XiTqhXY3MRO5pvaZI07ndOKTqn/hcpbyv

—–END RSA PRIVATE KEY—–

 

Hibakeresés:

Ha valamilyen oknál fogva nem működne a csatlakozás, a jelenség leírása mellett az alábbiakat küld el a vipVPN supportjának. Administration/Command alatt egyenként futtasd (Run Command) le az alábbiakat:

 • iptables -L -n -v
 • iptables -t nat -L -n -v
 • ifconfig
 • route -n
 • ping -c 4 vipvpn.hu

© 2010-2017 vipVPN. All rights reserved.

Click Me